Oświadczenie o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Wzór dokumentu, który pomoże Ci w przypadku wprowadzenia monitoringu wizyjnego wywiązać się z obowiązku poinformowania o tym pracowników. Powinieneś to zrobić nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu.

Protokół kontroli UODO

Udostępniamy Ci wzór protokołu kontroli UODO, który powinien mieć określoną formę i zawierać elementy określone ustawą o ochronie danych osobowych. Kontrolowana placówka medyczna powinna sprawdzić, czy protokół spełnia wszystkie wymogi ustawowe. Protokół kontroli może być sporządzony w formie elektronicznej lub papierowej. Jeden egzemplarz protokołu powinien otrzymać podmiot kontrolowany w celu jego podpisania.

Czy przestrzegasz ważnych zasad ochrony danych osobowych – lista kontrolna

Lista kontrolna, która pomoże Ci ocenić techniczny i organizacyjny poziom zabezpieczenia danych osobowych w Twojej placówce w odniesieniu do przepisów RODO.

Analiza ryzyka RODO

Wzór dokumentu, który pomoże Ci samodzielnie przeprowadzić szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych w placówce medycznej i ocenić ryzyko, na jakie jest narażone przetwarzanie danych osobowych w konkretnym przypadku.

Informacja o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Dzięki zastosowaniu tego wzoru dokumentu, który jest zgodny z RODO, wywiążesz się z obowiązków pracodawcy wynikających z art. 222 Kodeksu pracy, który stanowi, że każdy nowy pracownik powinien otrzymać na piśmie informacje o monitoringu – jego celu, zakresie i sposobie zastosowania.

Ocena ryzyka zawodowego – czynniki biologiczne

Udostępniamy Ci wzór dokumentu, który pomoże w udokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych.

Rejestr zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Udostępniamy Ci wzór wykazu zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, który powinien zawierać określone informacje, np.rodzaj i model narzędzia, które spowodowało zranienie, czy rodzaj procedury medycznej oraz czynność, w trakcie której doszło do zranienia. Obowiązek prowadzenia takiego dokumentu wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Instrukcja zastosowania środków ochrony indywidualnej

Udostępniamy Ci wzór instrukcji, która pomoże odpowiednio stosować środki ochrony indywidualnej w Twojej placówce i chronić pracownika przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym

Udostępniamy Ci wzór dokumentu, który pomoże w należytym opracowaniu oceny ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym, scharakteryzowaniu stanowiska pracy, czy określeniu niedogodności i niebezpiecznych zdarzeń wykrytych w czasie wykonywania pracy.

Instrukcja postępowania poekspozycyjnego

Udostępniamy wzór instrukcji, który pomoże Ci opracować procedurę postępowania w przypadku ekspozycji np. na krew lub inne materiały biologiczne w placówce.

Umowa w sprawie używania telefonu komórkowego

Wzór umowy, w której pracodawca powierza pracownikowi służbowy telefon komórkowy, określa w niej miesięczny limit rozmów, ustala odpowiedzialność materialną i sposób postępowania w przypadku kradzieży telefonu.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Udostępniamy Ci wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej, który powinieneś uzasadnić i wskazać, w jaki sposób urząd skarbowy ma Ci zwrócić pieniądze.

Porad udzielają najlepsi eksperci

Sprawdź ekspertów serwisu »

Telefoniczny Serwis ZOZ

Bez terminów dyżurów – zadzwoń 24/7 i nagraj swoje pytanie do ekspertów. Odpowiedź odeślemy na Twój adres e-mail

Zadźwoń »