E-recepta - proces certyfikacji podmiotu w systemie P1 - instrukcja

Ze schematu dowiesz się, jakie są wstępne warunki złożenia wniosku o certyfikat do wystawiania e-recept w systemie P1, poznasz kolejne kroki, jakie musisz przejść, aby pomyślnie zakończyć procedurę uzyskania certyfikatu. Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

E-recepta na e-mail lub sms - schemat

Ze schematu dowiesz się, jaką ścieżkę przechodzi e-recepta od momentu jej wstawienia przez lekarza, do czasu realizacji w aptece, poznasz możliwe formy, w jakich pacjent może otrzymać e-receptę. Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Jak działa e-recepta - schemat

Ze schematu dowiesz się, jakie są zalety e-recepty, co zyskają dzięki temu rozwiązaniu pacjenci, lekarze i apteki, w jaki sposób pacjenci otrzymają dane o lekach, które im przepisałeś. Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Najczęstsze pytania lekarzy i pracowników medycznych o e-recepty

Z zestawienia dowiesz się, jakie pytania najczęściej zadają lekarze i inni pracownicy medyczni uprawnieni do wystawiania e-recept; poznasz odpowiedzi na nie. Pytania i odpowiedzi dotyczą najnowszych zmian, podłączenia się do systemu P1 oraz procesu wystawiania e-recept i ich realizacji.Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Jak przygotować się do kontroli NFZ – lista kontrolna

Dzięki liście kontrolnej sprawdzisz, czy we właściwy sposób prowadzisz dokumentację medyczną i czy należycie rozliczasz świadczenia finansowane ze środków publicznych. Zidentyfikujesz obszary, które możesz poprawić, zanim w Twojej placówce zjawi się kontroler NFZ.

Oświadczenie o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Wzór dokumentu, który pomoże Ci w przypadku wprowadzenia monitoringu wizyjnego wywiązać się z obowiązku poinformowania o tym pracowników. Powinieneś to zrobić nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem monitoringu.

Protokół kontroli UODO

Udostępniamy Ci wzór protokołu kontroli UODO, który powinien mieć określoną formę i zawierać elementy określone ustawą o ochronie danych osobowych. Kontrolowana placówka medyczna powinna sprawdzić, czy protokół spełnia wszystkie wymogi ustawowe. Protokół kontroli może być sporządzony w formie elektronicznej lub papierowej. Jeden egzemplarz protokołu powinien otrzymać podmiot kontrolowany w celu jego podpisania.

Czy przestrzegasz ważnych zasad ochrony danych osobowych – lista kontrolna

Lista kontrolna, która pomoże Ci ocenić techniczny i organizacyjny poziom zabezpieczenia danych osobowych w Twojej placówce w odniesieniu do przepisów RODO.

Analiza ryzyka RODO

Wzór dokumentu, który pomoże Ci samodzielnie przeprowadzić szczegółową analizę prowadzonych procesów przetwarzania danych w placówce medycznej i ocenić ryzyko, na jakie jest narażone przetwarzanie danych osobowych w konkretnym przypadku.

Informacja o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego

Dzięki zastosowaniu tego wzoru dokumentu, który jest zgodny z RODO, wywiążesz się z obowiązków pracodawcy wynikających z art. 222 Kodeksu pracy, który stanowi, że każdy nowy pracownik powinien otrzymać na piśmie informacje o monitoringu – jego celu, zakresie i sposobie zastosowania.

Ocena ryzyka zawodowego – czynniki biologiczne

Udostępniamy Ci wzór dokumentu, który pomoże w udokumentowaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy z uwzględnieniem szkodliwych czynników biologicznych.

Rejestr zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Udostępniamy Ci wzór wykazu zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, który powinien zawierać określone informacje, np.rodzaj i model narzędzia, które spowodowało zranienie, czy rodzaj procedury medycznej oraz czynność, w trakcie której doszło do zranienia. Obowiązek prowadzenia takiego dokumentu wynika z rozporządzenia ministra zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Instrukcja zastosowania środków ochrony indywidualnej

Udostępniamy Ci wzór instrukcji, która pomoże odpowiednio stosować środki ochrony indywidualnej w Twojej placówce i chronić pracownika przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.

Ocena ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym

Udostępniamy Ci wzór dokumentu, który pomoże w należytym opracowaniu oceny ryzyka zawodowego na oddziale szpitalnym, scharakteryzowaniu stanowiska pracy, czy określeniu niedogodności i niebezpiecznych zdarzeń wykrytych w czasie wykonywania pracy.

Instrukcja postępowania poekspozycyjnego

Udostępniamy wzór instrukcji, który pomoże Ci opracować procedurę postępowania w przypadku ekspozycji np. na krew lub inne materiały biologiczne w placówce.

Umowa w sprawie używania telefonu komórkowego

Wzór umowy, w której pracodawca powierza pracownikowi służbowy telefon komórkowy, określa w niej miesięczny limit rozmów, ustala odpowiedzialność materialną i sposób postępowania w przypadku kradzieży telefonu.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Udostępniamy Ci wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej, który powinieneś uzasadnić i wskazać, w jaki sposób urząd skarbowy ma Ci zwrócić pieniądze.

Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego o prowadzeniu księgi rachunkowej poza jednostką

Jeśli nie zatrudniasz księgowej, możesz zlecić prowadzenie księgowości do biura rachunkowego. W takiej sytuacji należy powiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o miejscu przechowywania ksiąg rachunkowych. Możesz to zrobić, wykorzystując ten wzór.

Czy wystarczająco dobrze dbasz o ochronę pacjentów podczas rejestracji checklista

Lista kontrola, która pomoże Ci sprawdzić, czy dobrze zorganizowałeś pracę rejestracji przychodni/szpitala; czy należycie zapewniasz ochronę bezpieczeństwa danych osobowych pacjenta w momencie rejestrowania się do lekarza, bądź na badania.

Kiedy musisz uzyskać zgodę pacjenta chorego psychicznie - checklista

Lista kontrola, która pomoże Ci sprawdzić, czy dobrze dostosowałeś swoją placówkę do przyjęć pacjentów chorych psychiczne; czy lekarze/pielęgniarki/sanitariusze znają i stosują właściwe zasady postępowania wobec takich osób.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Udostępniamy Ci wzór kwartalnego sprawozdania Rb-N o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Udostępniamy Ci kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia do rozporządzenia ministra finansów z 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Czy wywiązujesz się z obowiązków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska – lista kontrolna

Lista kontrolna pomoże Ci sprawdzić, czy właściwie ustalasz wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystasz ze środowiska. Opłaty za dany rok kalendarzowy wnosisz na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.

Porad udzielają najlepsi eksperci

Sprawdź ekspertów serwisu »

Telefoniczny Serwis ZOZ

Bez terminów dyżurów – zadzwoń 24/7 i nagraj swoje pytanie do ekspertów. Odpowiedź odeślemy na Twój adres e-mail

Zadźwoń »