Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2020

14 stycznia2020

NFZ

 • Przekaż do NFZ informację o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej

  Uwzględnij pielęgniarki wykonujące zawód w formie:

  • o umowy o pracę,
  • w ramach stosunku służbowego,
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego,
  • indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego,

  - w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia (według stanu zatrudnienia na 1 stycznia).

 • Przekaż do NFZ informację o liczbie ratowników medycznych

  Przekaż do NFZ informację o liczbie:

  • ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne,
  • ratowników medycznych oraz dyspozytorów medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne, z wyłączeniem dyspozytorów medycznych będących pielęgniarkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy,

  - w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia (według stanu na 1 stycznia).

15 stycznia2020

 • Złóż do wojewódzkiego biura rejestracji nowotworów formularz MZ/N-1a - karta zgłoszenia nowotworu złośliwego za grudzień 2019 r.

  Kartę składasz, jeśli wykonujesz działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych, stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, w związku z rozpoznaniem i podejrzeniem nowotworu złośliwego, bądź w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej MSWiA.

27 stycznia2020

 • Złóż do urzędu statystycznego formularz ZD-2 - sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej

  Sprawozdanie składasz, jeśli wykonujesz działalność leczniczą w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji stacjonarnej.

 • Złóż do urzędu statystycznego formularz ZD-4- sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego

  Dotyczy podmiotów ratownictwa medycznego.

28 stycznia2020

 • Złóż do urzędu statystycznego formularz ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

  Sprawozdanie składasz, jeśli wykonujesz działalność leczniczą z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

31 stycznia2020

 • Przekaż do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii listy identyfikatorów pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia 31 grudnia roku poprzedniego

  Listy przekazujesz, jeśli udzielasz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, świadczeń ambulatoryjnych w zakresie leczenia substytucyjnego, bądź prowadzisz oddziały dzienne.

 • Złóż do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej formularz MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych

  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych i bierzesz udział w szczepieniach ochronnych.

 • Wyślij elektronicznie do urzędu skarbowego PIT-11 - informację o przychodach, dochodach, kosztach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok
 • Rozlicz się z podatku dochodowego, używając druku PIT-16A (gdy rozliczasz się w formie karty podatkowej)

luty 2020

06 lutego2020

sprawozdanie finansowe

 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2019 (Rb-Z)
 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2019 r. (Rb-N)

14 lutego2020

statystyka publiczna

 • Złóż CSIOZ formularz MZ-24 - roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

  Sprawozdanie składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

15 lutego2020

statystyka publiczna

 • Złóż do Instytutu Psychiatrii i Neurologii formularz MZ/Szp-11B - kartę statystyczną psychiatryczną
  Formularz składasz, jeśli udzielasz stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego w oddziałach całodobowych i dziennych, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON.
 • Złóż do CSIOZ i Instytutu Psychiatrii i Neurologii formularz MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego
  Sprawozdanie składasz, jeśli wykonujesz działalność leczniczą udzielając ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego.
 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej
  Formularz składasz, jeśli udzielasz stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych.

epidemiologia

 • Przekaż właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raport okresowy o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, obejmujący okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy

  Raport składasz, jeśli udzielasz świadczeń szpitalnych.

21 lutego2020

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy.

28 lutego2020

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-29A- sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej
  Formularz składasz, jeśli udzielasz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.
 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.
 • Złóż do CSIOZ formularze MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych
  Formularze składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.
 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego
  Formularz składasz, jeśli udzielasz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.

sprawozdanie finansowe

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Uwzględnij stan na 31 grudnia roku poprzedniego - dane wstępne.

marzec 2020

02 marca2020

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-35A - sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących
  Dotyczy służby medycyny pracy.
 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-35B - sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami
  Dotyczy służby medycyny pracy.

podatek dochodowy

 • Rozlicz się z podatku dochodowego, używając druku PIT-28 (gdy rozliczasz się w formie ryczałtu ewidencjonowanego)
 • Wyślij każdemu pracownikowi PIT-11 - informację o przychodach, dochodach, kosztach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok

13 marca2020

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i formularz MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
  Formularze składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.

15 marca2020

odpady medyczne

 • Złóż do urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz o sposobie ich gospodarowania

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
  Dotyczy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

31 marca2020

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej
  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ.

odpady medyczne

 • Złóż do urzędu marszałkowskiego zbiorczy wykaz uwzględniający informacje o prowadzonej ewidencji odpadów, rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy
  • Gdy naliczona roczna wielkość opłaty jest mniejsza niż 800 zł – nie wnosisz opłat za korzystanie ze środowiska.
  • Gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł - nie składasz wykazów i informacji.

kwiecień 2020

14 kwietnia2020

sprawozdanie finansowe

 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I kwartał 2020 r. (Rb-N)
 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał 2020 r. (Rb-Z)

15 kwietnia2020

aparaty rentgenowskie

 • Złóż w Centralnym Rejestrze Dawek informację o pomiarach dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy
  Informację składasz, jeśli korzystasz z aparatów rentgenowskich.

30 kwietnia2020

podatek dochodowy

 • Rozlicz się z podatku dochodowego, używając druku PIT-36 lub PIT-36L (gdy rozliczasz się liniowo)

leczenie substytucyjne

 • Przekaż kwestionariusze sprawozdawcze osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych za I kwartał 2020
  Kwestionariusze przekazujesz, jeśli prowadzisz leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych.

czerwiec 2020

30 czerwca2020

NFZ

 • Oblicz i przekaż do NFZ wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za rok poprzedni
  Informację przekazujesz, jeśli udzielasz świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

lipiec 2020

01 lipca2020

sprawozdanie finansowe

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

  Uwzględnij stan na 31 grudnia roku poprzedniego - dane ostateczne.

15 lipca2020

sprawozdanie finansowe

 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za II kwartał 2020 (Rb-N)
 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za II kwartał 2020 (Rb-Z)

31 lipca2020

leczenie substytucyjne

 • Przekaż do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii listy identyfikatorów pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia 31 grudnia roku poprzedniego.
  Listy przekaż, jeśli udzielasz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem oddziałów dziennych i podmiotów prowadzących leczenie substytucyjne.
 • Przekaż kwestionariusze sprawozdawcze osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych za II kwartał 2020
  Kwestionariusze przekaż, jeśli prowadzisz leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych.

wrzesień 2020

30 września2020

opieka nad dziećmi i młodzieżą

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-06 - sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach
  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

październik 2020

15 października2020

sprawozdanie finansowe

 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za III kwartał 2020 r. (Rb-N)
 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kwartał 2020 r. (Rb-Z)

31 października2020

leczenie substytucyjne

 • Przekaż kwestionariusze sprawozdawcze osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych za III kwartał 2020
  Kwestionariusze przekaż, jeśli prowadzisz leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych.

grudzień 2020

31 grudnia2020

spis z natury

 • Wykonaj tzw. remanent, czyli spis z natury

  Określ stan obecny rzeczowych składników majątkowych. Spis z natury sporządź na dzień 31 grudnia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego w razie zmiany wspólnika, w razie zmiany proporcji udziałów wspólników, na dzień likwidacji działalności.

nagrody i wyróżnienia
wiper-pixel