Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2019

28 stycznia2019

statystyka publiczna

 • Złóż do urzędu statystycznego formularz ZD-2 - sprawozdanie z działalności leczniczej zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej

  Sprawozdanie składasz, jeśli wykonujesz działalność leczniczą w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji stacjonarnej.

 • Złóż do urzędu statystycznego formularz ZD-3 – sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

  Sprawozdanie składasz, jeśli wykonujesz działalność leczniczą w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji stacjonarnej.

31 stycznia2019

statystyka publiczna

 • Przekaż do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii listy identyfikatorów pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia 31 grudnia roku poprzedniego

  Listy przekazujesz, jeśli udzielasz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych, świadczeń ambulatoryjnych w zakresie leczenia substytucyjnego, bądź prowadzisz oddziały dzienne.

 • Złóż do urzędu statystycznego formularz ZD-4- sprawozdanie z pomocy doraźnej i ratownictwa medycznego

  Dotyczy podmiotów ratownictwa medycznego.

szczepienia ochronne

 • Złóż do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej formularz MZ-54 – roczne sprawozdanie ze szczepień ochronnych

  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych i bierzesz udział w szczepieniach ochronnych.

podatek dochodowy

 • Wyślij elektronicznie do urzędu skarbowego PIT-11 - informację o przychodach, dochodach, kosztach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok
 • Rozlicz się z podatku dochodowego, używając druku PIT-28 (gdy rozliczasz się w formie ryczałtu ewidencjonowanego), bądź PIT-16A (gdy rozliczasz się w formie karty podatkowej)

luty 2019

15 lutego2019

epidemiologia

 • Przekaż właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu raport okresowy o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala, obejmujący okres nie dłuższy niż rok kalendarzowy

  Raport składasz, jeśli udzielasz świadczeń szpitalnych.

statystyka publiczna

 • Złóż do Instytutu Psychiatrii i Neurologii formularz MZ/Szp-11B - kartę statystyczną psychiatryczną

  Formularz składasz, jeśli udzielasz stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego w oddziałach całodobowych i dziennych, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON.

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego

  Formularz składasz, jeśli udzielasz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-29A- sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej

  Formularz składasz, jeśli udzielasz stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych.

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-30 - sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej

  Formularz składasz, jeśli udzielasz stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, rehabilitacji narkomanów z wyłączeniem szpitali ogólnych.

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc

  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób płuc i gruźlicy.

28 lutego2019

podatek dochodowy

 • Wyślij każdemu pracownikowi PIT-11 - informację o przychodach, dochodach, kosztach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok

sprawozdanie finansowe

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

  Uwzględnij stan na 31 grudnia roku poprzedniego.

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularze MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych

  Formularze składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego.

marzec 2019

01 marca2019

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i formularz MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

  Formularze składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych.

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej

  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową.

02 marca2019

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-35A - sprawozdanie lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących

  Dotyczy służby medycyny pracy.

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-35B - sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

  Dotyczy służby medycyny pracy.

15 marca2019

odpady medyczne

 • Złóż do urzędu marszałkowskiego zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz o sposobie ich gospodarowania

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-35 – sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

  Dotyczy wojewódzkich ośrodków medycyny pracy.

29 marca2019

statystyka publiczna

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej

  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z NFZ.

31 marca2019

odpady medyczne

 • Złóż do urzędu marszałkowskiego zbiorczy wykaz uwzględniający informacje o prowadzonej ewidencji odpadów, rodzajach substancji wprowadzonych do powietrza, wielkości emisji oraz wysokości opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza uiszczonych za poprzedni rok kalendarzowy
  • Gdy naliczona roczna wielkość opłaty jest mniejsza niż 800 zł – nie wnosisz opłat za korzystanie ze środowiska.
  • Gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł - nie składasz wykazów i informacji.

kwiecień 2019

15 kwietnia2019

NFZ

 • Przekaż do NFZ informację o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej

  Uwzględnij pielęgniarki wykonujące zawód w formie:

  • umowy o pracę,
  • w ramach stosunku służbowego,
  • na podstawie umowy cywilnoprawnej,
  • indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego,
  • indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego,

  w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia (według stanu zatrudnienia na 1 kwietnia).

aparaty rentgenowskie

 • Złóż w Centralnym Rejestrze Dawek informację o pomiarach dawek indywidualnych albo pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy

  Informację składasz, jeśli korzystasz z aparatów rentgenowskich.

sprawozdanie finansowe

 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)

30 kwietnia2019

podatek dochodowy

 • Rozlicz się z podatku dochodowego, używając druku PIT-36 lub PIT-36L (gdy rozliczasz się liniowo)

leczenie substytucyjne

 • Przekaż kwestionariusze sprawozdawcze osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych

  Kwestionariusze przekazujesz, jeśli prowadzisz leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych.

lipiec 2019

01 lipca2019

NFZ

 • Oblicz i przekaż do NFZ wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za rok poprzedni

  Informację przekazujesz, jeśli udzielasz świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego.

sprawozdanie finansowe

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

  Uwzględnij stan na 31 grudnia roku poprzedniego - dane ostateczne.

15 lipca2019

sprawozdanie finansowe

 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N).
 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z).

31 lipca2019

leczenie substytucyjne

 • Przekaż do Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii listy identyfikatorów pacjentów, którzy byli w trakcie leczenia 31 grudnia roku poprzedniego.

  Listy przekaż, jeśli udzielasz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, z wyjątkiem oddziałów dziennych i podmiotów prowadzących leczenie substytucyjne.

 • Przekaż kwestionariusze sprawozdawcze osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych

  Kwestionariusze przekaż, jeśli prowadzisz leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych.

wrzesień 2019

30 września2019

opieka nad dziećmi i młodzieżą

 • Złóż do CSIOZ formularz MZ-06 - sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach

  Formularz składasz, jeśli udzielasz ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną.

październik 2019

31 października2019

leczenie substytucyjne

 • Przekaż kwestionariusze sprawozdawcze osób zgłaszających się do leczenia z powodu używania środków odurzających lub substancji psychotropowych

  Kwestionariusze przekaż, jeśli prowadzisz leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających lub substancji psychotropowych.

sprawozdanie finansowe

 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N)
 • Złóż kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z)

grudzień 2019

31 grudnia2019

e-dokumentacja

 • Zgłoś do CSIOZ gotowość podłączenia systemów do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

spis z natury

 • Wykonaj tzw. remanent, czyli spis z natury

  Określ stan obecny rzeczowych składników majątkowych. Spis z natury sporządź na dzień 31 grudnia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego w razie zmiany wspólnika, w razie zmiany proporcji udziałów wspólników, na dzień likwidacji działalności.

nagrody i wyróżnienia
wiper-pixel